Thursday, December 6, 2012

SEKILAS TENTANG PARA MURID DAN BIDANG STUDY PESANTREN MUSTAFAWIYAH PURBA BARU"

#SELAMAT MALAM PARA KAWAN#
(Melihat macam bidang study pesantren Mustafawiyah,
para pengajarnya, para muridnya pun alumninya) _________________________________________________

Asalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
_________________________

Para guru, Murid/santri
_________________________

Pada situs http://lembahsorikmarapi.blogspot.com/2011/04/tes-tes.html
dikatakan :

"...pada tahun 2008 jumlah pelajar di Pesantren Musthafawiyah mencapai
8300 orang dengan tenaga pelngajar sebanyak 187 orang".

Sedangkan mengenai santri dikatakan :

"...pada mulanya Pesantren ini hanya menampung pelajar pria saja , tapi pada
tahun lima puluhan Musthafawiyah baru menerima pelajar wanita , ini adalah
salah satu gerakkan yang sangat luar biasa untuk mendidikan perempuan
bangsa Indonesia".

Sengkan mengenai lama pendidikannya, pada wikipedia dikatakan :
"...Lama pendidikan selama 7 (tujuh) tahun di ponpes ini".

Dikatakan pula, "Para santri dilatih kemandiriannya.... dan di pesantren ini
para santri menempati pondok-pondok kecil yang ditata sederhana sebagai
tempat tinggal sekaligus berlatih dan menuntut ilmu agama islam". lanjut
penulis wikipedia tersebut.
________________

Mata Pelajaran
________________

* Kitab Kuning

Pondok Musthafawiyah adalah pondok kelasik yang mempelajari kitab-kitab kuning
diantara kitab-kitab yang di pelajari di pesantren ini adalah Hasyiyah Al-Bajuri ,
Tafsir Jalalain , Hasyiyah Syarqawy Ala At-Tahrir , Bulughul Maram , Syarah Ibnu
`Aqil , Kawakib Ad-Duriyyah , Matan Arbain An-Nawawiyah , Hasyiyah Dusuki Ala Ummi
Al Barahin dan lain-lain , tak heran jika K.H. Sirajuddin Abbas telah memasukkan
nama Syeikh Musthafa Husein di dalam bukunya " Keagungan Mazhab Syafi`i " sebagai
penyebar Mazhab Syafi`iyyah di Indonesia .

* Aqidah

Adapun `Aqidah yang di terapkan dan di ajar disini adalah `Aqidah Al -Asy`ariyyah
melalui kitab-kitabnya Kifayatu `Awam , Hushnul Hamidiyyah, Hasyiyah Dusuki Ala
Ummi Al-Barahin dan lain-lain, `Aqidah ini adalah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama`ah
sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh Az-Zabidi didalam kitabnya Ittihaf Sadati
Muttaqin , ini juga di pelajari oleh pendiri Pesantren ketika sedang duduk belajar
di Madrasah Shalatiyah dan Mesjid Masjidil Haram Makkah.

* Fiqih

Sementara fikih yang di pelajari di pesantren ini adalah fikih bermazhabkan
Imam Syafi`i sebagaimana kebanyakan penduduk Indonesia bermazhabkanSyafi`iyyah ,
mazhab Syafi`i adalah sebuah Mazhab yang tak asing lagi di Indonesia dan di Asia
Tenggara .

Adapun Kitab-kitab Fiqih di pelajari disini seperti Matan Ghayah Wa Taqrib ,
Hasyiyah Bajuri , Hasyiyah Syarqawi Ala Tahrir dan lain-lain.

* Tarikat dan Salawat

Kemudian di pesantren ini juga pendiri Musthafa Husein menebarkan Tarikat Al-
Khalwatiyah yang beliau ambil dari Makkah , demikian juga Dalailul Khairat sebagai
kitab selawat-selawat kepada Rasulallah SAW.
________________________

Alumni Pondok Pesantren
________________________

"Para Alumnus ( pelajar yang telah keluar ) Pesantren ini banyak bertebaran di
seluruh Indonesia terutama di Sumatra Utara , Aceh , Sumatra Barat , dan Riau ,
begitu juga sebagaian mereka ada yang melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Mesir,
Suria , Yordania , India , Pakistan, Sudan , Maroko , Makkah Al Mukarromah ,
mereka mampu mengikuti perkembangan modren , duduk sama rendah, berdiri sama
tinggi dengan orang-orang yang bersekolahkan pesantren modren dan sekolah-sekolah
Pemerintah walaupun mereka berasal dari pesantren klasik yang menggunakan kain
sarung dan peci putih , banyak jabatan-jabatan di Indonesia yang telah di pegang
oleh keluaran pesantren ini.
____________

Kesimpulan
____________

Megacu pada uraian ditas, jelas memberi gambaran bagi kita bahwa pesantren ini,
memang serius dalam pengajarannya dan menjadi sangat logis pula dapat bertahan
dan terus berkembang sampai pada usianya yang ke 100 tahun ini.

Dan semoga tetap jaya, tetap bertahan dalam era globalisasi dunia pendidikan
yang semakin majudan semakin modern ini.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
_____________________________________________________________
Cat : Sumber http://lembahsorikmarapi.blogspot.com/2011/04/tes-tes.html
Link lainnya : http://galeri1msad.blogspot.com/2012/12/kisah-dari-pesantren-purba-baru.html

No comments:

Post a Comment