Wednesday, November 19, 2014

Taj Mahal dan NNBS : Masojitde - Kuburande - Monumende

#SELAMAT MALAM PARA KAUM MUSLIMIN MUSLIMAT#
(Memberikan informasi pada Putra-putri Tanah Batak Angkola khsususon
para anggota NNBS seputar Sejarah didirikannya Taj Mahal - India dalam
Bahasa Batak Angkola dan melihat Arsitekturnya dalam Bahasa Gaul Indonesia
serta memastikan apakah Taj Mahal Suatu Masjid, Kuburan atau Monumen
dalam Bahasa Indonesia)
_________________________________________________________________

______________________________

1. Kata Pengantar (Hata Parjolo)
______________________________

Horas...horas...horas...!

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!

Para kaum muslimin muslimat di manapun berada...!

Sesungguhnya postingan ini adalah pendalaman penulis dari tulisan
yang berjudul "Taj Mahal Indonesia (Harakatul Jannah)" di alamat :
http://angkolafacebook.blogspot.com/2014/11/wisata-religi-masjid-taj-mahal.html

Untuk kelengkapan informasinya, maka sistematika postingan inipun di
susun sebagai berikut :

1. Kata Pengantar (Hata Parjolo)

2. Proses tanya jawab sekitar "Sejarah Taj Mahal" antara Ja Anggi
yang mewakili putra-putri Angkola dengan Ja Abang lewat dukungan
photo NNBS dalam bahasa Batak Angkola

3. Arsitektur (Eksterior dan Interior) Taj Mahal dari Hasil Wisata
Religi penulis situs :
https://happilionaire.wordpress.com/2013/09/13/taj-mahal-itu-bukan-masjid-tapi-bukan-juga-sekedar-kuburan/
dalam Bahasa Indonesia

4. Menjawab pertanyaan situs
https://happilionaire.wordpress.com/2013/09/13/taj-mahal-itu-bukan-masjid-tapi-bukan-juga-sekedar-kuburan/dan situs http://www.tahukahkamu.org/article.php?id=51
apakah Taj Mahal suatu Masjid, Kuburan atau Monumen dalam Bahasa Indonesia

5. Penutup

Selamat menyimak...!
________________________________________________________________

2. Proses tanya jawab sekitar "Sejarah Taj Mahal" antara Ja Anggi 
yang mewakili putra-putri Angkola dengan Ja Abang lewat dukungan
photo NNBS dalam bahasa Batak Angkola
________________________________________________________________

Ja Anggi 7 :

Ahado sabotulna Taj Mahal-on ja Abang...? Jotjot do hubege istilahon
tai songon nahurang pahamba...! Okke maksud na tas sigodang arga...?
songon tas ni borutulangkon...?

Ja Abang :

Nahebat maho Ja Anggi 7...! "Taj mahal" doda, nang go "Tas Mahal" Bedahan
doda attong huruf 'j' dohot huruf 's'. Jadi "Taj Mahal" nadi maksud dison
nasongon gambarando. Ida hode...?Ja Anggi 7 :

Bah...! Namantap mai ba...! Masojit do tai, adong kubah na ate. Islam
do anggo songoni halak India ate...?

Ja Anggi 5 :

Nanggo Masojiti katua...! Kuburan doi.

Ja Anggi 2 :

Anggo narohakku masojit doi ba, tai sakalian kuburan, sekalian muse
monumen. Idia do nabotul ja Abang...?

Ja Abang :

Ja Anggi 7, 5 dohot 2...! Taj Mahali memang masojit doi, tai sekalian
muse kuburan. Termasuk muse do-on munumen, haranni-i "Taj Mahal-on
masuk do-on dalam daftar 7 keajaiban du dunia on...?

Ja Anggi 3 :

Boh...! Aha rupa na ajaib di Taj Mahalon ja Abang...?

Ja Abang :

Ja Anggi 3...! Keajaibanna antara lain attong :

- Dibangun tahun 1632-1652...! Etong bo mapiga taoni, nataretong be
  kan, haran ni lelengna, sampe sannari lek martahan.

- Dikarejohon 20.000 jolma na ahli sangape jago-jago di saluruh dunia
  pada maso-i. Misalna tukang ukir batu paling jago satanoon, ioban
  ma tuson, songoni tukang serena, tukang ukirna, termasuk tukang
  potukna, halak-halak napaling jago, napaling ahli mai makkarejohonna,
  madung...?

Ja Anggi 8 : 

Halak hita adong Ja Abang...?

Ja Abang :


Adong arokku Anggi...! Ja Sojuangon goarna, ima nai jolo ni masojit
godangi kuburanna. Madung...? Dohot do Oppungi mambangun Taj Mahali
najolo.

Ja Anggi 9 :

Naporcaya au Ja Abangba...!

Ja Abang :

Nangkon anggi...!

Ja Anggi 12 :

Serius majo ja Abang...! Asi di bangun Taj Mahali. Bia rupa caritona.
I caritohon abang joba sacarito-caritona, aso adong muse bahan niba
marcarito-carito tu dongan nima parcaritoi.

Ja Abang :

Songonondo caritoni-i ja Angi-anggi :

- Di najolo di India sakitar taon 1600-an, jojongjong ma sada karajaan
sangape kekaisaran nai dokkkon karajaan "Mungal" dohot rajana Ja
Hangir, sedangkan panganti nia ima Shah Jahan (Calon Raja).
Madung...?

- Si Shah Ja-han-on ja-anggi ima anak ni si Ja-hangir, tai nonggo
  huboto aha marga ni bayo-on. Betak na Siregarpe sanga si Nambela,
  na-jelas. Madung...?

- Al kisang Ja Anggi, mambuat boruma bayo-on, maksudku si Ja han-on.
  Boru na di buat nia margoar si "Mumtaz ul Zamani" ima pahoppu ni si
  Arjumand Banu Begum halak nakayo, nagabe dohot namora. Madung...?

- Parjatuh cinta ni bayo-on, maksudku raja-on tu anakboru on, naka
  betulan do di ida ia anak boru-on, lagi marjagal-jagal abit lengkap
  dohot simatana sangape pahiasan lainna tarmasuk basaenna di Mena
  Bazaar, ima sada tempat parmayaman sakalian parjagalan di masai,
  nitta majo. Madung...?

- Boh attong...! Sataleh markenalan satorusna disapai, tarnyata attong
  jawaban ni anak boru-on, "Napo got marbagas ia"  Dipikiran nia lima
  taon naipe baru got marbagas ia. Apakah alasanna haran ni hurang umur
  sanga haran ni taboan dope irasa ia jadi anak gadis nata boto.
  Madung...?

- Mangatahui kainginan ni si "Mumtaz ul Zamani" on attong bia dokkonon
  nia, bope ia attong Raja nara ia mamaksa. Dohot al hasil ipa itte ia
  ma attong si ippol nimata nia-on, sangape si haholongan nia on, sangape
  si calon dongan sarahasia nia-on salama lima taon. Madung...?

- Pendek ni carito, silima taonipe marlalu dohot si "Mumtaz ul Zamani" on
  pe marbagasma tu Rajai ima Ja han. Madung...?

- Pada taon 1628 jadi Rajama si Ja-Han-on, na dohot sandirina si Mumtaz ul
  Zamani jadi permaisuri nia. Permaisuri nia on, sangape dongan saripe nia
  on, na mungkin haran ni jegesna baik sian luar sangape sian bagasan
  digelari raja onma, namungkin masyarakatma pada masa-i manyatujuina
  dohot gelar "Jewel of the Palace”  sangape (Permata di Istana).
  Madung...?- Sabagai seorang istri attong maka si Mumtaz ul Zamani mandongoni hak
  lahi nia onma tu jae tuju dalam sagala macam urusan karajaan. Molo
  loja irasa hak lahi nia on, diarut-arut ia atong. Molo got modom pe
  di papondom ia atong. Pokokna si Ja Han-on dohot si Mumtaz al Zamani
  songon "siala sampagulma, rap tuginjang rap tu toruhalai. Muda magulang
  pe rap margulu halai. Madung...!

- Di panggulangan dohot parguluan ni halaion ja Anggi 1. 2, 3, 4, 5. 6,
  7, 8, 9, 10. 11. dohot ja anggi 12. dapot-dopot sadama dakdanaki di
  baen halai. Partama attong lahir ma anak pasadahon, idokkon anak
  partama. Lahir muse anak paduahon idokkon muse adak paduahon, songoni
  patulohon, pa opatkon sampe tu anak patolu bolaskon. Lancar sude hingga
  cukup attong pajongjongkon kasebelasan muda nagot majongjong kononma.
  Bahkan lobi noma Madung...?

- Di anak paopat bolaskon ima di taon 1631, tarnyata atttong inda lancar.
  sampe manyebabkon maninggalma adaboru nai dicintai ni Raja-on.

Ja Anggi 13 :

Paitte jo abangba....! Potong cerita jo...! Anak na lahir na 14-i sian
sada adaboru ni rajai dei...?

Ja Abang :

Nahuboto ja Anggi 13 ba...! Namun attong Raja Ja-Han on 3 kali manikah,
dohot si Muztaz al Zumani-onadaboru patoluhon...!

Ja Anggi 14 :Anggo Narohakku sian tolu adaboruba...! Harana attong taon 1628 do
halai manikah, masama di taon 1631 langsung halai puna 14 anak. Uba
nai saja noma karejo ni halai. Ate abang...? 4 taon anggia manikah
langsung dopot halai anak 14, namungkin dabo.

Ja Anggi 7 :

Olo...! Namungkin...!
Nakarasma bayoi, bohe dehe raja ia. Molo 8 taon halai manikah
tottu 14 tamba 14 ma anak nihalai. Akh....patrus ja Abang Caritomi,
Aha na tarjadi satelah mate sangape maninggal adaboru ni Raja on...?

Ja Abang :Ja Anggi 1. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. 13 dohot 14...!
Haran ni holong nia tu adaboru nia on, naung maninggalon itanomkon
ia ma niat tu diri nia,bahaso ia "Inda ra be manikah" nara be ia
mambuat boru, ima hata lainna.

Dohot sabagai Tanda sayang nia, tanda holong ni roha nia, maka attong
si Raja Ja-Han-on pe mambangun makam ni adabo nia onma. Makam ni
adaboru ni raja-onma da takenal sannari dohot istilah "Taj Mahal".

Ja Anggi 8 :

Ipa tidahon abang majoba, gambar ni Taj Mahali, nasai binoto betak
soppat iba saulakon tu India, aso lek kehe iba tu Taj Mahal-on...!

Ja Abang :

Indon anggi 8 ...!

Ja Anggi 1 :

Makam ni anak boru, boru ni rajai, idiama ja Abang...?

Ja Abang :

Indon Ja Anggi 1...!Ja Anggi 6 :

Idia de kuburanna di Lingkungan Tajmahalon ja Abang...!

Ja Abang :

Pada awal didirihonna kuburan ni adaboru ni raja-on di sabola barat ni
Tembok Taj Mahalido, tai satelah sidungsude ipapindama tu tonga-tonga
ni Masojiti ima di taon 1648.

Ja Anggi 5 :

Jadi Rajai sandiri bia ja Abang, idia ia di tanom setelah mate...?

Ja Abang :

Di lambung ni adaboru nia-i attong anggi. Lek di tonga-tonga ni
Taj mHali. Tai harusongonipe nanggo simetris posisina, hara attong
nanggo disiapkon muse untuk kuburan nia pada saat di bangun ia
Taj Mahalon.

Ja Anggi 4 :

Idiade persisna lokasina ja Abang dohot andigan di kaui Tajmahalon
sebagai salah sada sian pitu kaajaiban dunia...?

Ja Abang :

Lokasina anggi-i di India. Molo tasusahionma dohot google eart ima
di Latitude 27°10'29.92"N Longitude 78° 2'32.08"E. Taon 1983 Taj Mahal
diterimo UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia
________________________________________________________

3. Arsitektur (Eksterior dan Interior) Taj Mahal dari Hasil Wisata
Religi penulis situs :
https://happilionaire.wordpress.com/2013/09/13/taj-mahal-itu-bukan-masjid-tapi-bukan-juga-sekedar-kuburan/ dalam Bahasa Indonesia
____________________________________________________

Para Kaum Muslim muslimat dimanapun berada...!

Tampilan Eksterior dan interior Taj Mahal ini akan penulis sajikan dari
photo hasil wisata religi salah satu ummat muslim Indonesia dari alamat
situs di atas :

Dan ini penulis pilih, karena penjelasannya cukup jelas. Berikut
tampilannya dan mohon ijin pada penulis stus, agar sebagian dari
photo kenangannya di tampilkan juga di galeri MSAD ini. Trims.

Ini tampilannya :

Ket :
Taj Mahal in the morning

Sebelum kolam terakhir menuju taj mahal,  ada pelataran yang ada diana
bench-nya. Ternyata ini lah momen yang dimaksud oleh guide gw. Berfotolah
sesuka hati, sedekat mungkin dengan taj mahal, dan yang terpenting,
tidak ada satu manusia pun di belakangmu. Yeah rite!  Turis yang
sudah sampai di titik itu masi sedikit, jadi segeralah habiskan memori card lo
untuk bermacam pose paling hitz di depan Taj Mahal.Ket :
Variasi Gaya

Dan layaknya model gw hayuk aja sama arahan guide gw. Alhasil mulai dari
gaya putri duyung, diana bench, normal sampe gaya levitasi pun jadi.
Sesudah bosan, gw mulai menuju ke bangunan Taj Mahal. Sementara itu
ratusan orang sudah mulai ruame bgt berduyun2 menuju ke arah gw berdiri.
Dadaaaah..

Setelah turun dari pelataran, gw mengikuti guide menyusuri keempat sisi taj
mahal dari luar, memandangi sungai Yamuna yang tampak agak kering, beralih
ke mesjid di samping taj mahal.

Nah ini dia yang menjawab pertanyaan gw slama ini. Walaupun sudah sering
melihat informasi dari internet, nonton tv, baca buku tentang taj mahal,
gw itu masih berpikir taj mahal itu adalah mesjid. Karena memang bentuknya
itu kan kayak mesjid.  Gw tahu taj mahal itu kuburan, tapi gw tetep mikir
itu adalah mesjid yang ada kuburannya. Udah gitu seperti yang kita ketahui
setiap hari jumat itu kan taj mahal ditutup untuk umum, karena digunakan
untuk solat jumat. Lah gw jadi makin yakin kan kalo Taj Mahal itu kuburan
dalam mesjid.. maksa deh kaka!

Guide gw nunjukin mesjid di sebelah barat taj mahal, doi nerangin, dulu
ini mesjid keluarga kerajaan, tapi sekarang digunakan masyarakat umum
untuk solat jumat. Kadang ya saking ramenya, orang yang solat jumat
sampe ke halaman di luar mesjid. Tapi ga sampe ke taj mahal, itu kan
kuburan kata si guide gw.. gw tetep menegaskan: ooh jadi org gada yang
solat di taj mahal?? Guide gw jawab: iya gada, itu kan kuburan.. Akhirnya
satu misteri dalam hidup gw terjawab sudah.


Ket :
Masjid di sebelah barat Taj Mahal

Setelah keliling mesjid, guide nyuruh gw pake pembungkus sepatu yang tadi
diberikan di awal sebelum masuk. Ternyata saking jadul dan heritagenya si
taj mahal, marmer2 putih itu harus dijaga bgt, jadi sepatu kita harus
dibungkus dulu supaya ga kontak langsung dengan lantai taj mahal. Bayangin
aja, tangga menuju taj mahal aja smp dilapisin kayu lagi biar kita itu pada
nginjek kayunya bukan lantai tangganya.Ket :
Pembungkus Sepatu alias shoe coverKet :
Tangga kayu pelapis

Masuk ke dalam taj mahal antreannya menggila jadi sabar aja, tapi pasti
jalan koq ga kayak macetnya jakarta. Wkwkwk.. Di dalem ada kuburan yang
dikerangkeng gitu kayak kandang burung raksasa, di dalemnya ada 2 kuburan
full marmer beserta inlay artwork dari batu2 berharga bermotif bunga2 khas
Agra. Kandang burungnya tapi keren bgt terbuat dari marmer yang kayaknya
dipahat dan dibolongin satu per satu membentuk pola. Rempong bgt deh
ngejelasinnya. Apalagi bikinnya yah.. Waktu gw nonton nat geo sih
diterangin kuburan itu replika aja. Kuburan aslinya mah di bawah tanah,
orang umum ga boleh masuk. Tapi si tim nat geo boleh masuk, jadi sempet
ambil gambar si kuburan asli, emang persis koq kayak yang gw lihat.

Oh iya disini ga boleh foto walaupun banyak sih yang diem2 ambil foto
pake kamera hape. Yah gw menghormati aja deh namanya jg kuburan. Padahal
kagak ada isinya yak. Wkwkwk..

Ket :
Tangga Kayu LapisKet :
Inlay Artwork khas Taj Mahal

Guide gw juga sempet nerangin banyak gosip2 yang tidak terbukti
kebenarannya tentang Taj Mahal. Misalnya dari tengah2 kubah suka ada
tetesan air yang jatuh, katanya itu air matanya Shah Jahan. Ya elah gada
itu air. Itu ilusi aja karena memang desain Taj Mahal ini memang tingkat
tinggi, jadi lekukan2 relief atau garis2 desainnya memang suka menimbulkan
ilusi untuk yang melihatnya terus menerus.

Terus juga katanya pekerja Taj Mahal setelah menyelesaikan taj mahal
tangannya dipotong, itu bohong. Karena si arsiteknya Taj Mahal sudah
bikin perjanjian hitam di atas putih untuk tidak akan membuat bangunan
serupa ini, yah semacam di depan notaris gitu kali yah.. kan yang
ngedesain arsitek. Kalo pekerjanya mah ya buktinya smp sekarang inlay
work bunga2 taj mahal merajalela di agra. Yah itu kan memang
kreativitasnya orang lokal berarti gada yang ngelarang.Ket :
Minaret Taj Mahal

Keluar dari ruang kuburan Taj Mahal, gw sekali lagi mengelilingi
keempat sisi Taj Mahal untuk melihat detail desainnya dan mengagumi
kesimetrisannya. Memang cakep dah! Minaret atau menara ala mesjidnya
didesain miring ke arah luar 6 derajat kalo ga salah, untuk antisipasi
bencana gempa. Jadi kalo smp terjadi gempa, si menara2 ini akan jatuh
keluar dan ga nimpa si Taj Mahal. Sophisticated bgt yak pemikirannya
jaman dulu.. Oh iya soal emas2an. Dulu memang di atas kuncup2 kubah
yang berwarna keemasan itu ada emas beneran. Tapi waktu penjajahan
Inggris digotong deh semua ke Inggris. Kasian deh lo!
Ket :
Batu Carnelia yang berkilau

Nah soal batu2 yang ada di tiap inlay artwork di dinding2 maupun
kuburan itu terdiri dari semi-precious stone dan batu2 langka.
Contohnya batu carnelia, akik, onyx, turquoise, dan yang paling
banyak di agra itu lapis lazuli. Gw sempet ngebahas ini di blog gw
sebelumnya tentang oleh2 khas india. Kalo batu carnelia, dia adalah
batu yang kelihatan seperti berkilau bila terkena sinar matahari.
Jadi kayak berlian gitu..
Ket :
Keren kan..Ket :
Detail ukiran marmer putih

Setelah selesai berkeliling, turis makin ga keruan ramenya. Ibarat
lagi bulan puasa trus lo belanja di tanah abang, aduh rasanya udah
pengen out aja dari situ saking puyengnya. Untung gw udah dari pagi.
Matahari juga udah galak bgt, dan silau bgt karena kan taj mahal
warnanya putih jadi dia mantulin sinar matahari ga main2. Pas gw liat
jam padahal baru jam 9. Weleh2.. sambil jalan menuju pintu keluar
melewati taman2, gw sempet ngobrol2 lagi sm guide. Dia bilang semenjak
kasus perkosaan jumlah turis yang ke Taj Mahal menurun drastis.
Mak nyakk..! orang rame begini lo bilang menurun drastis. Gw ga
kebayang kalo gada kasus perkosaan. Masuk taj mahal pasti udah kayak
naik transjakarta pas jam pulang kantor kali ya, maju ga bisa mundur
ga bisa.

Ket :
Tuh ramenya jam 9 pagi
_______________________________________________________

4. Menjawab pertanyaan situs :
https://happilionaire.wordpress.com/2013/09/13/taj-mahal-itu-bukan-
masjid-tapi-bukan-juga-sekedar-kuburan/
dan situs http://www.tahukahkamu.org/article.php?id=51
apakah Taj Mahal suatu Masjid, Kuburan atau
Monumen dalam Bahasa Indonesia
________________________________________________________

Situs dengan alamat :
https://happilionaire.wordpress.com/2013/09/13/taj-mahal-itu-bukan-
masjid-tapi-bukan-juga-sekedar-kuburan/

Memberikan judul tulisannya :

"Taj Mahal itu Bukan Masjid tapi Bukan juga Sekedar Kuburan" sebagai
gambaran betapa susahnya memutuskan apakah Taj Mahal itu Masjid
atau Kuburan.

Selanjutnya dikatakan :

Nah ini dia yang menjawab pertanyaan gw slama ini. Walaupun sudah sering
melihat informasi dari internet, nonton tv, baca buku tentang taj mahal,
gw itu masih berpikir taj mahal itu adalah mesjid. Karena memang bentuknya
itu kan kayak mesjid.  Gw tahu taj mahal itu kuburan, tapi gw tetep mikir
itu adalah mesjid yang ada kuburannya. Udah gitu seperti yang kita ketahui
setiap hari jumat itu kan taj mahal ditutup untuk umum, karena digunakan
untuk solat jumat. Lah gw jadi makin yakin kan kalo Taj Mahal itu kuburan
dalam mesjid.. maksa deh kaka!

Situs dengan alamat :

http://www.tahukahkamu.org/article.php?id=51

Mengatakan pula :

Sekilas jika kita melihat bentuk Taj Mahal selalu di identikkan
dengan Istana Kerajaan atau Masjid, namun sebenarnya Taj Mahal bukanlah 
istana ataupun masjid, melainkan monumen atau musoleum...." yang juga
sebagai gambaran betapa susahnya memutuskan apkah Taj Mahal masjid,
kuburan atau monumen.

1. Masjid adalah

mas·jid n rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang
Islam: setiap Jumat dilakukan salat bersama di --;
-- agung masjid besar dng bangunan megah dan luas dan
dapat menampung ratusan jemaah;
-- jami masjid utama (untuk salat beramai-ramai
pd hari Jumat dsb);

per·mas·jid·an n segala sesuatu yg berhubungan dng masjid:
satu lembaga yg menangani masalah - adalah Departemen Agama

http://kbbi.web.id/masjid

Jika dihubungkan dengan defenisi diatas, maka Taj Mahal (sebagian
dari wilayah Taj Mahal/tempat-tempat tertentu) adalah Masjid karena
digunakan ummat Islam untuk beribadah (sholat).

Adapun keberadaan Kuburan di Lingkungan Masjid tersebut tidak menjadi
soal, karena ummat Islam tidak sholat di kuburan. Dan keberadaan
kuburan dilingkungan Masjid tidak membuat masjid menjadi Kuburan atau
tidak mengurangi nilai ibadah.

Atau tidak lantas...!
'
"Kalau orang mau sholat ke Masjid yang ada kuburan di lingkungannya
lantas kita bilang orangnya mau ke kuburan, tetap saja kita bilang
mau ke Masjid, karena dia mau sholat.

Tetapi...!

Kalau orang mau ziarah ke Kuburan di lingkungan suatu Masjid, "Tidak
bisa pula kita bilang mau ke Masjid, tetapi mau ke kuburan". karena
adanya niat itu tadi.

Begitupun...!

Boleh saja kita bilang, "Mau ke Masjid dan kuburan" jika seorang
habis beribadah (Sholat) dilingkungan masjid terus dia ziarah di
lingkungan tersebut.

Dalam arti yang lebih luas, sesungguhnya menurut agama Islam
pengertian Masjid itu juga luas, seperti kata Rasululloh :

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
” … dan (seluruh permukaan) bumi ini telah dijadikan 
untukku sebagai tempat bersujud dan alat bersuci.” 
(Muttafaq ‘alaihi)

Adapun menurut istilah yang dimaksud masjid adalah suatu
bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan
untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir,
membaca al-Qur’an dan ibadah lainnya. Dan lebih spesifik
lagi yang dimaksud masjid di sini adalah tempat didirikannya
shalat berjama’ah, baik ditegakkan di dalamnya shalat jum’at
maupun tidak. Allah berfirman, ” … , (tetapi)
janganlah kamu campuri mereka (istri-istri kamu) itu
sedang kamu ber-i’tikaf dalam mesjid …” (QS. al-Baqarah: 187)

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. 
Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di 
samping (menyembah) Allah.” (QS. al-Jin:18)

Hal lainnya :

Tampilan Arsitekstur Taj Mahal, khsusnya eksteriornya telah menunjukkan
bahwa bangunan itu adalah masjid. Ada kubahnya bukan...? Bahkan
bangunan yang tidak berkubahpun bisa sajadikatakan Masjid seperti
Masjid Al - Irsyad Kota Baru Bandung ini :Kesimpulan :
Tajmahal itu adalah Masjid (Melihat fungsi dan bentuk bangunanya)

2. Kuburan adalah

ma·kam 1 n 1 kubur: mengantarkan jenazah ke --; 2 pekuburan;

me·ma·kam·kan v memasukkan ke dl makam; menguburkan; mengebumikan;

per·ma·kam·an n tempat memakamkan (mayat); pekuburan: mereka
berziarah ke - pahlawan;

pe·ma·kam·an n 1 tempat mengubur; pekuburan: - yg baru itu
terletak di daerah pinggir
kota; 2 proses, cara, perbuatan memakamkan; penguburan: hujan
turun rintik-rintik ketika - pahlawan berlangsung

http://kbbi.web.id/makam

Jika di hubungkan dengan Taj Mahal, maka sebagaian dari lingkungannya
adalah "kuburan" atau Makam khsusnya kuburannya si Ja Han dan Istrinya

Kesimpulan :
Tajmahal itu adalah kuburan (Sebagian dari wilayahnya)

3. Monumen  adalah :

mo·nu·men /monumén/ n bangunan atau tempat yg mempu-nyai
nilai sejarah yg penting dan krn itu dipelihara dan
dilindungi negara


Jika dihubungakan dengan Tajmahal maka Taj Mahal itu adalah Munumen
juga karena Taj Mahal di lindungi oleh Negara India, bahkan Dunia
(UNESCO).

Kesimpulan :
Taj Mahal itu adalah Monumen (Ketika sejarah, bentuk bangunan dan
kuburannya disatukan / ditafsir bersamaan pun dilindungi negara)
___________

5. Penutup
___________

Demikian infonya para kaum musliminmuslimat dimanapun berada...!

Macam mana lagi mau kubilang...!

"Sesungguhnya saya juga bingung untuk memastikan apakah Taj Mahal itu
lebih pantas disebut Masjid dari pada  Kuburan atau kuburan dari pada
Monumen".

Mungkin Taj Mahal ini adalah sebuah petunjuk atau pelajaran bagi ummat
Islam, "Bahwa ummat Islam itupun bisa sangat bingung dengan ke-Islamannya
jika beliau tidak cukup pengetahuan, tidak cukup Ilmu tidak cukup pengangan,
tidak punya prisif dalam pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam itu.

Artinya...!

Bisa saja seorang ummat Islam, minggu ini berpaham Muhammadiayah karena
ada saudaranya Meninggal dan belia tak mau berpengeluaran besar untuk
menyembelih kambing guna kelancaran pengurusan fardu kifayah.

Dan minggu depannya...!

Beliau berpaham Islamiah karena ada saudaranya perpesta atau marhorja
dengan menyembelih ayam, kambing atau kerbau dan beliau takut tidak kebagian
meskipun beliau tahu bahwa kambing tersebut telah terlebih dahulu di
bursik sebelum di potong...!

Dengan kata lain...!

"Katakan Muahamdiah kalau mau muhamdiah dan katakan Islamia kalau mau
Islamiah. Jangan katakan Muhammadiah do au sekalian Islamiah atau 
sebaliknya. Islamia/NU-nya aku sekalian Muhammadiah" karena dapat 
menciptakan ketidak jelasan yang mungkin saja suatu saat akan 
menciptakan kesesatan (Timbul ajaran baru yang di bikin-bikin atau
yang hanya melaksanakan yang enak-enaknya saja berdasarkan prinsif
ekonomi, Komunikasi Politik, Ilmu Budaya Dasar , Ilmu Dasar Dalihan
Na Tolu atau I-DNT dan bukan berdasarkan Firman dan Hadist-pen)

"Katakan Taj Mahal adalah Masjid kalau mau mengatakan Masjid
dan katakan Kuburan kalau mau mengatakan kuburan. Dan jangan katakan
Taj Mahal adalah kuburan Masjid karena masjid tidak pernah di kubur".

Ya Allah...! Hindarkan kami ini dari kekeliruan dalam penilaian.
Pun...tunjuki kami ini jalan yang benar. Al Fatiha...!

video

Aaaa....min.....!

Wasalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh...!
___________________________________________________________________
Cat : Photo NNBS diambil dari Khairul Adi Putra Srg.

No comments:

Post a Comment